loading

อาจารย์คณะวิศวฯ มช. ได้รับรางวัล TSME Memorial Award
ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาซิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “TSME Memorial Award” จากสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ในงานประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลระดับชาติ (ME-NETT) ครั้งที่ 34 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาคุณสมบัติจากผู้มีผลงาน และได้รับการยอมรับทั้งยังมีชื่อเสียงในวงการวิชาการ หรือวงการวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างสำหรับอาจารย์ในรุ่นหลัง


นอกเหนือจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ ยังได้รับทุนวิจัย ในฐานะหนึ่ง ใน 5 ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย ที่รับสนันสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว โดยเป็นผู้บริหารจัดการโครงการใหญ่ พร้อมงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 21,415,869 บาท อนึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนครั้งแรกใน พ.ศ. 2559 จำนวน 30,000,000 บาท ปีที่สองเมื่อ พ.ศ. 2561 จำนวน 29,090,000 บาท โดยจะได้นำแจกจ่ายไปยัง 7 มหาวิทยาลัยลูกข่ายที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไปอาจารย์คณะวิศวฯ มช. ได้รับรางวัล TSME Memorial Award
Department of Mechanical engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University © 2020 All rights reserved.
by อาจารย์คณะวิศวฯ มช. ได้รับรางวัล TSME Memorial Award

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 0 5394 4146 ต่อ 411-415

fax : 0 5394 4145

Email : info@dome.eng.cmu.ac.th