loading

อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล มช. ประดิษฐ์เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาและประดิษฐ์เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา        

เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรข้างต้น ใช้สำหรับทุ่นแรง อาศัยการทำงานระบบอัตโนมัติทำหน้าที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกระบวนการทุบที่ใช้แรงดันอากาศจากระบบนิวเมติกส์ทำงาน 3 ขั้นตอน ในจังหวะเดียวกัน คือ การลำเลียงผลิตผลโดยผ่าเป็นซีกบรรจุในซองพลาสติกและนำไปวางลงบนถาด การนวดผลิตผลโดยชุดนวด และการลำเลียงผลิตผลที่เป็นแผ่นจากการนวดออกจากเครื่องแปรรูป อนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ (TLOUBI) ได้ยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในนาม มช. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจดทะเบียนเลขที่สิทธิบัตร 69487 นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2562

 


อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล มช. ประดิษฐ์เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Department of Mechanical engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University © 2020 All rights reserved.
by อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล มช. ประดิษฐ์เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 0 5394 4146 ต่อ 411-415

fax : 0 5394 4145

Email : info@dome.eng.cmu.ac.th