loading

เปิดบ้านช้างเหล็กต้อนรับคณะดูงานบดินทรเดชาฯ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง ให้การต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โครงการห้องเรียนเฉพาะ (Integrative Learning Program) ศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ให้ได้รับความรู้ในสถานที่จริง  โดยได้แบ่งกลุ่มเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.เปิดบ้านช้างเหล็กต้อนรับคณะดูงานบดินทรเดชาฯ
Department of Mechanical engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University © 2020 All rights reserved.
by เปิดบ้านช้างเหล็กต้อนรับคณะดูงานบดินทรเดชาฯ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 0 5394 4146 ต่อ 411-415

fax : 0 5394 4145

Email : info@dome.eng.cmu.ac.th