loading

หลักสูตร

9479

หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท/เอก ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลถูกออกแบบเพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานและการศึกษาต่อในระดับสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล  โดยเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมความรู้ในวงกว้างที่จำเป็นสำหรับงานวิศวกรรม  ทั้งนี้หลักสูตรพัฒนาขึ้นจากแก่นความรู้ด้านกลศาสตร์ของแข็ง  ความร้อน-ของไหล และระบบควบคุม ซึ่งนำไปสู่หลักการและการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกลอันได้แก่ การออกแบบเครื่องจักรกล  การออกแบบระบบความร้อน  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยียานยนต์  การวัดคุม  การบิน วิทยาการหุ่นยนต์ และอื่นๆ เป็นต้น  ตลอดการศึกษาผ่านกระบวนวิชาต่างๆ  นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการลงมือฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 


       หลักสูตรถูกแบบสำหรับนักศึกษาและวิศวกรที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ในกลุ่มงานด้านกลศาตร์ของแข็ง ความร้อน-ของไหล และระบบควบคุม แผนการศึกษาที่สามารถเลือกศึกษาได้มีทั้งแบบ 1) ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือ 2) ทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับการศึกษาในรายวิชาต่างๆ นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีสามารถทำการศึกษาโดยการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ซึ้งทำให้สามารถเน้นหนักที่การทำวิจัยเฉพาะด้าน ส่วนนักศึกษาที่ต้องการสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งเชิงวิชาการหรือมุ่งศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับการศึกษาในรายวิชาต่างๆได้

    วิศวกรรมเครื่องกล

    วิศวกรรมเกษตร

    วิศวกรรมพลังงาน


       สำหรับการศึกษาขั่นสูงสามารถศึกษาได้ใน 2 หลักสูตร ดังนี้

    วิศวกรรมเครื่องกล

    วิศวกรรมพลังงาน 


  • โทร: 053 944146 ต่อ 411-415
  • Email: info@me.eng.cmu.ac.th


หลักสูตร
Department of Mechanical engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University © 2020 All rights reserved.
by หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 0 5394 4146 ต่อ 411-415

fax : 0 5394 4145

Email : info@dome.eng.cmu.ac.th